Psychologické poradenství a diagnostika

dopravně psychologické vyšetření

Psychotesty pro řidiče – legislativa

Dopravně psychologické vyšetření řidičičů je upraveno dle § 87 a  zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

§ 87a – Dopravně psychologické vyšetření

(1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat

a) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,

b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.

(2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,

b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

(4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.

(5) Ministerstvo udělí akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření na žádost fyzické osobě, která

a) absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie,

b) absolvovala postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou,

c) má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie a

d) má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření.

(6) Ministerstvo odejme akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření, nesplňuje-li její držitel podmínku pro její udělení uvedenou v odstavci 5 písm. d) nebo porušil-li opakovaně nebo zvlášť závažným způsobem svou povinnost podle tohoto zákona, která se vztahuje k činnosti držitele akreditace.

(7) Náklady na dopravně psychologické vyšetření osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na dopravně psychologické vyšetření tyto osoby.

(8) Povinnost dopravně psychologického vyšetření podle odstavce 1 se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu, a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.

(9) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis.

§ 87 b

(1) Dopravně psychologickým vyšetřením se zjišťuje psychická způsobilost k řízení motorových vozidel (dále jen „psychická způsobilost“).

(2) Osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 3 předloží psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní.

(3) O výsledku provedeného dopravně psychologického vyšetření vydá psycholog posuzované osobě písemný posudek. Ze závěru posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel, psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby.

(4) Psycholog vede evidenci o provedených dopravně psychologických vyšetřeních, ve které eviduje alespoň jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště a rodné číslo posuzované osoby nebo datum narození, pokud jí rodné číslo nebylo přiděleno, datum a čas zahájení a ukončení dopravně psychologického vyšetření, doklady a záznamy o průběhu a výsledcích dopravně psychologického vyšetření, kopii vydaného posudku a případně údaje o zaslání kopie posudku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Údaje, doklady a záznamy o dopravně psychologickém vyšetření se evidují po dobu alespoň 5 let ode dne jeho provedení.

(5) Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření a vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis.

§ 87 c

(1) Je-li posuzovaná osoba podle vydaného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel, nebere se zřetel na dopravně psychologické vyšetření provedené před uplynutím 3 měsíců ode dne jeho vydání, s výjimkou přezkumu vydaného posudku.

(2) Nesouhlasí-li posuzovaná osoba se závěry posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho vydání podat návrh na jeho přezkoumání ministerstvu. Ministerstvo určí do 15 pracovních dnů od doručení návrhu na přezkoumání vydaného posudku komisi složenou ze 3 akreditovaných psychologů, která provedené dopravně psychologické vyšetření přezkoumá a jeho výsledky potvrdí nebo vydá nový posudek. Členem komise nesmí být psycholog, který vydal přezkoumávaný posudek.

(3) Psycholog, který přezkoumávaný posudek vydal, předloží na výzvu ministerstva komisi veškeré údaje, doklady a záznamy o provedeném dopravně psychologickém vyšetření do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Komise provedené dopravně psychologické vyšetření přezkoumá do 10 pracovních dnů ode dne předání podkladů. Nelze-li na základě předaných podkladů zhodnotit psychickou způsobilost posuzované osoby, provede komise v nezbytném rozsahu nové dopravně psychologické vyšetření.

(4) Nebyla-li splněna povinnost předat podklady podle odstavce 3, provede komise v rámci přezkumu do 10 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty pro předání podkladů nové dopravně psychologické vyšetření.

(5) Náklady na přezkum posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření hradí posuzovaná osoba. Náklady na dopravně psychologické vyšetření podle odstavce 4 hradí psycholog, který přezkoumávaný posudek vydal.

Objednat se na testy

Další informace o testech

Individuální vyšetření bez velkých skupin. Individuální  psychotesty pro řidiče za 2 000 Kč
Rychlé objednání a individuální přístup.
Více informací o dopravně psychologickém vyšetření řidičů.

 

Poradenství

Zabývám se manželským a partnerským poradenstvím včetně široké rodiny (krize, nevěra, vorkoholismus…)

Poradenství

Vyšetření řidičů

Provádím individuální dopravně psychologické vyšetření řidičů akreditované ministerstvem dopravy.

Psychotesty pro řidiče

Další služby

Přehled všech poskytovaných psychologických služeb. Od psychologické poradny po psychotesty pro řidiče.

Přehled služeb

Objednat se

Pro objednání na psychotesty pro řidiče nebo smluvení konzultace volejte kdykoli na číslo
606 375 027.

Jak se objednat?


Pokud si přejete sjednat konzultaci nebo se objednat na vyšetření, můžete si okamžitě domluvit termín na telefonním čísle 606 375 027. Pokud máte jakýkoli otázky, na které jste zde nenašli odpověď neváhejte mě kontaktovat.

Jmenuji se Miroslav Pitlík a provozuji soukromou psychologickou praxi. Ať už hledáte pomoc v těžké životní situací, potřebujete psychologické vyšetření pro řidiče a nebo jen hledáte informace, týkající se mezilidských vztahů, můžete zde nalézt základní informace o službách, které nabízím.

 

   Čím se také zabývám ?

  • Manželství a partnerství 
  • Psychotesty pro řidiče
  • Vývojové poruchy u dětí
  • Poruchy učení  a Poruchy chování
  • Volba školy a volba povolání
  • Závislosti a drogy

Psychotesty pro řidiče

Provádím zákonem uložená dopravně psychologická vyšetření pro řidiče nákladní a kamionové dopravy, stavebních strojů a řidiče další silniční dopravní techniky. Na základě výsledku tohoto vyšetření vystavuji zprávu o vyšetření a certifikát. Certifikát slouží jako doklad o psychické způsobilosti pro řízení. Vystavení zprávy o vyšetření a certifikátu je možné po dohodě provést expresně do následujícího dne.

Objednat se na testy

Cena vyšetření řidičů

Certifikace ministerstva dopravy

V současné době mohou dle platných zákonů provádět dopravně psychologické vyšetření řidičů pouze psychologové akreditovaní ministerstvem dopravy. Seznam všech akreditovaných psychologů oprávněných vyšetřovat řidiče včetně mě, naleznete na stránkách ministerstva dopravy.

Individuálnívyšetřování

Vyšetření provádím individuální formou. Tedy u jednoho testování je přítomen pouze jeden klient. Výhodou osobního přístupu je možnost přizpůsobení celého testovacího procesu potřebám a rychlosti klienta. Po dohodě provádím také skupinové vyšetření a to v počtu 2 až 10 řidičů najednou. V tomto případě je nutné, se zadavatelem předem dohodnout technické podmínky. Oba způsoby vyšetření se provádí stejnými standardizovanými testy, které odpovídají vědecky ověřené psychologické metodologii. Na celé testování si je nutné vyhradit kolem 5 hodin času. Výsledky testů mohou být ovlivněny únavou. Je tedy lepší provádět testování v dopoledních hodinách.

Co s sebou na vyšetření

K testům je nutné přinést následující podklady a doklady:

  • Občanský průkaz nebo pas
  • Řidičský průkaz nebo náhradní doklad
  • Při odebrání řidičského průkazu výpis z evidenční  karty řidiče, který lze získat na odboru dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností.
  • V případě vady zraku brýle,které používáte.

Cena vyšetření

Více informací o ceně psychotestů pro řidiče naleznete zde.